KRYSTAL Balzám na nádobí 5 l

Značka: prodejce neuvedl

KRYSTAL Balzám na nádobí 5 l

Popis produktu

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem.- aktivní látka k ochraně pokožky s výtažkem z ALOE VERA,- testy dermální tolerance výrobku z kožní kliniky,- zvýšená pěnivost,- nadstandardní mycí síla,- výborné talířové testy,- příjemná parfemaceNávod k použití: do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 15 ml produktu. UFI 6410-D0GJ-800M-EFRA   Nebezpečné vlastnostiH318 - Způsobuje vážné poškození očí.H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházeníP102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.GHS05
Korozivní a žíravé látky
Zobrazit více

Detaily produktu

Hmotnost zabaleného produktu 5,50 kg
Výrobce Cormen
UCPS kód 3940021
UPC kód (EAN) 8594011501998
Pozice v kategorii 18. (v Prostředky na koupelny)
Pozice v kategorii 1857. (v Krása, zdraví a drogerie)

Dotazy na produkt

Prodávejte a vydělávejte s námi

Chci se stát partnerem

O Merchant market

Budoucnost nakupování je na marketplace memark.cz. Chcete-li jako prodejce udržet krok s dobou a navýšit své prodeje, je čas dát šanci marketplace a začít prodávat s ostatními prodejci pod jednou střechou na memark.cz! 

Memark | © 2023

Poski.com Poski.com s.r.o.