• Úvod
  •  » 
  • Obchodní podmínky pro zákazníka

Obchodní podmínky pro zákazníka

Provozovatel: 

Merchant market s.r.o., IČ: 061 51 434, DIČ: CZ06151434
se sídlem Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277100

Tento dokument obsahuje obchodní podmínky, které upravují vztah mezi prodejcem, zákazníkem a provozovatelem. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád a podmínky používání souborů cookies.


Registrací a využíváním služeb zákazník stvrzuje, že si obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky používání souborů cookies přečetl, pochopil je a je srozuměn s tím, že jsou pro něj závazné.


1.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
       1.1.    Provozovatel umožňuje prodejci vytvořit administrativní účet, kde bude prodejce spravovat své zboží, objednávky a produktové stránky. 
       1.2.    Provozovatel umožňuje nákup registrovaným uživatelům na marketplace memark.cz v souladu s těmito obchodními podmínkami.
       1.3.    Provozovatel zprostředkuje uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem.


2.    DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ
        2.1.    PRODEJCE – fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba registrovaná jako prodejce, která nabízí své zboží zákazníkům; 
                  a.    prodejcem může být i sám provozovatel; podmínky vztahující se na prodejce se užijí i na provozovatele, jedná-li z pozice prodejce.
        2.2.    ZÁKAZNÍK – fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba registrovaná jako zákazník, která má zájem o koupi zboží od prodejce.
        2.3.    ZBOŽÍ – veškeré hmotné i nehmotné movité věci, které prodejce nabízí.
        2.4.    PRODEJNÍ CENA – cena uvedená prodejcem za jím nabízené zboží.
        2.5.    CENA OBJEDNÁVKY – cena uvedená při dokončení objednávky, zahrnuje prodejní cenu a veškeré náklady spojené s balením a odesláním zboží.
        2.6.    SYSTÉM – automatizovaný systém provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci prodejců i zákazníků, umožňuje jim spravovat                       svůj účet, vyhledávat zboží, uzavřít kupní smlouvu mezi prodejcem a zákazníkem a využívat další služby provozovatelem nabízené.
        2.7.    OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
        2.8.    NAŘÍZENÍ – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o                       volném pohybu těchto údajů.


3.     REGISTRACE
        3.1.    Registrací si zákazník vytvoří uživatelský účet. Registrací je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky,                          reklamační řád a podmínky používání souborů cookies.
        3.2.    Při registraci je zákazník povinen uvést:
                  a.    je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení,
                  b.    je-li právnickou osobou, název právnické osoby a jméno a příjmení fyzické osoby, která za ni jedná,
                  c.    datum narození v případě fyzické osoby,
                  d.    adresu fakturační, tj. adresu bydliště/sídla/místa podnikání,
                  e.    adresu dodací, je-li odlišná od fakturační adresy,
                   f.    IČ, má-li ho přiděleno,
                  g.    DIČ, má-li ho přiděleno,
                  h.    telefonní číslo,
                   i.    e-mailová adresa,
                   j.    heslo a jeho potvrzení,
        3.3.    Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje, které při registraci uvedl, jsou správné a úplné. Zákazník se zavazuje, že veškeré kontaktní informace (zejm. adresu a                                telefonní číslo) bude udržovat vždy aktuální.
        3.4.    Registrace je dokončena pomocí ověřovacího e-mailu. Do té doby není registrace platná. 


4.    PRÁVA A POVINNOST ZÁKAZNÍKA
       4.1.    Zákazník se zavazuje, že bude zachovávat zabezpečení svého hesla. Zákazník zejména nesmí sdělit své heslo žádné třetí osobě a je výlučně odpovědný za                                   jakoukoliv akci provedenou pod svým heslem. Pokud je heslo zákazníka ohroženo, je povinen jej okamžitě změnit.
       4.2.    Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetí osobě.
       4.3.    Zákazník se zavazuje, že nebude s prodejcem domlouvat koupi nabízeného zboží mimo marketplace memark.cz, a to ani jinak povolenou komunikací.


5.    PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
       5.1.    Provozovatel uchovává interní komunikaci mezi prodejcem a zákazníkem minimálně po dobu jednoho roku.
       5.2.    S výjimkou zboží, které nabízí přímo Provozovatel, se Provozovatel neúčastní uzavírání kupních smluv mezi Prodejcem a Zákazníkem a negarantuje splnění                             smluv a jiných dohod uzavřených mezi Prodejcem a Zákazníkem.


6.    VÝBĚR ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM 
       6.1.    Zákazník bere na vědomí, že pokud provozovatel není prodejcem nabízeného zboží, nýbrž pouze zprostředkovatelem uzavření kupní smlouvy, nese za zboží                             odpovědnost výhradně prodejce.
       6.2.    Zákazník bere na vědomí, že vybrané zboží může pocházet od více prodejců, a proto nemusí být dodáno současně a v jediné zásilce.


7.    CENA OBJEDNÁVKY
       7.1.    Cena objednávky zahrnuje prodejní cenu a náklady za balení a odeslání objednávky.
       7.2.    Cena objednávky je uvedena včetně DPH, je-li prodejce plátcem DPH.
       7.3.    Náklady za balení a odeslání objednávky jsou uvedeny na stránce s informacemi o prodejci v záložce Doprava a doručení.
       7.4.    Zákazník bere na vědomí, že objednávka složená z více zboží různých prodávajících zahrnuje více než jedny náklady za balení a odeslání objednávky. Cena                               objednávky se zákazníkovi vždy zobrazí před dokončením objednávky. 


8.    OBJEDNÁVKA
       8.1.    Při zadání objednávky zákazník vyplňuje zejména informace o objednávaném zboží, o způsobu úhrady prodejní ceny, o způsobu doručení objednávaného zboží.
       8.2.    Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
       8.3.    Údaje v objednávce jsou prodejcem a provozovatelem považovány za správné. 


9.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY MEZI ZÁKAZNÍKEM A PRODEJCEM, NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 
       9.1.    Kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že prodejce je oprávněn odstoupit od                       kupní smlouvy, nemá-li zboží, které je předmětem kupní smlouvy, k dispozici.
       9.2.    Zákazník je informován o odstoupení od kupní smlouvy e-mailem od provozovatele. Zvolil-li zákazník jako způsob úhrady platbu platební kartou, je                                             provozovatelem zároveň vyzván ke sdělení čísla účtu, na nějž mu bude vrácena cena objednávky.
       9.3.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které zákazníkovi při použití komunikačních prostředků                     na dálku vzniknou v souvislosti s vyhledáním zboží a uzavření kupní smlouvy, hradí sám.
       9.4.    Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží doručením zboží.


10.    UHRAZENÍ CENY OBJEDNÁVKY A FAKTURACE
         10.1.    Zákazník je povinen uhradit cenu objednávky nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky. Neuhradí-li zákazník cenu objednávky, kupní                             smlouva automaticky zaniká.
         10.2.    Cenu objednávky hradí zákazník prodejci prostřednictvím provozovatele.
         10.3.    Cenu objednávky je zákazník oprávněn uhradit bezhotovostně bankovním převodem na účet č. 2701446004/2010 vedený u Fio banky nebo bezhotovostně                               platební kartou. Hradí-li zákazník cenu objednávky bankovním převodem, zašle mu e-mailem provozovatel platební údaje neprodleně poté, co obdrží                                         objednávku.
         10.4.    Cena objednávky se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet provozovatele. 
         10.5.    Zákazník je informován o přijetí platby potvrzovacím e-mailem od provozovatele, ve kterém zároveň zákazník obdrží fakturu.
         10.6.    Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodejce z důvodu, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, nemá k dispozici, vrátí provozovatel cenu                           objednávky zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání informačního e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy, a to na číslo účtu, ze kterého byla platba                       připsána nebo které zákazník, jenž cenu objednávky uhradil prostřednictvím platební karty, sdělil provozovateli v souladu s bodem 9.2.


11.    ODESLÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO DORUČENÍ
         11.1.    Pokud má zboží k dispozici prodejce, je povinen neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů, po oznámení provozovatele o úhradě ceny objednávky, odeslat                            zboží zákazníkovi. Zákazníkovi je odeslán potvrzovací e-mail, ve kterém je uvedeno, že zboží bylo odesláno, a je mu sděleno sledovací číslo zásilky.
         11.2.    Zákazník si může vybrat dle nabídky prodejce, jakým přepravcem bude zboží doručeno. 
         11.3.    Je-li prodejce povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.
         11.4.    Je-li z důvodu na straně zákazníka nutno doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit                                  náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
         11.5.    Při doručení zboží přepravcem je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci. 
         11.6.    Prodejce a provozovatel zajišťují dopravu objednaného zboží na území České republiky. Zajišťuje-li prodejce dopravu na území Slovenské republiky, je to                                    uvedeno na stránce s informacemi o prodejci v záložce Doprava a doručení. Případné dodání objednaného zboží do jiné země je možné pouze po předchozí                            domluvě.


12.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
         12.1.    Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonných důvodů. 
         12.2.    Zákazník je povinen odstoupení od smlouvy provést přes marketplace memark.cz. O odstoupení od smlouvy je informován provozovatel i prodejce. 
         12.3.    Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. 
         12.4.    Po odstoupení od smlouvy je zákazník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, vrátit zboží na adresu, kterou mu provozovatel zašle e-mailem.                         Náklady za vrácení zboží nese zákazník.
         12.5.    Vrací-li zákazník zboží na adresu prodejce, je prodejce povinen neprodleně, nejpozději do 1 dne oznámit provozovateli, že mu zboží bylo vráceno. 
         12.6.    Bylo-li vrácené zboží poškozeno, má prodejce právo na náhradu vzniklé škody. Prodejce je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu takto vzniklé                                 škody proti nároku zákazníka na vrácení prodejní ceny. O započtení prodejce informuje provozovatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení                                     vráceného zboží.
         12.7.    Po odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je provozovatel povinen vrátit zákazníkovi prodejní cenu zboží vč. nákladů na dodání zboží, příp. prodejní cenu                                  poníženou o započtený nárok na úhradu škody, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodejní cena je vrácena převodem na číslo účtu,                            které zákazník sdělí při odstoupení od smlouvy. 


13.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
         13.1.    Za kvalitu zboží odpovídá prodejce. 
         13.2.    Práva a povinnosti zákazníka a prodejce ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský                                         zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
         13.3.    Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník prostřednictvím marketplace memark.cz v souladu s reklamačním řádem.
         13.4.    Vznikne-li zákazníkovi nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, uplatí tento nárok přímo u prodejce.


14.    OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA
         14.1.    Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které od prodejce a zákazníka získá nebo zjistí z veřejně dostupných seznamů nebo z jiných veřejně                                        dostupných zdrojů, bude uchovávat a zpracovávat v souladu s Nařízením a českými právními předpisy, a to pouze pro některý z důvodů uvedeném v čl. 6 odst. 1                       Nařízení a na nezbytně nutnou dobu.
         14.2.    Správcem údajů je provozovatel. Kontaktní údaje: e-mail: gdpr@memark.cz, telefonní číslo: 491 470 048.
         14.3.    Osobní údaje, které mohou být správcem údajů zpracovávány, jsou zejména jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní                         číslo, e-mailová adresa.
         14.4.    Prodejce a zákazník má v souvislosti s ochranou osobních údajů právo od správce údajů požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, příp.                         omezení zpracování, dále má právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních                                   údajů.
         14.5.    Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje vymaže a nebude je nadále uchovávat, pominou-li všechny důvody zpracování dle Nařízení.


15.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
         15.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit zákazníkovi uživatelský účet, a to i bez udání důvodu.
         15.2.    Zákazník má právo kdykoliv po provozovateli požadovat, aby jeho účet učinil neaktivním. V takovém případě má zákazník povinnost dokončit všechny své                                 objednávky, zejm. zaplatit za zboží a převzít jej.
         15.3.    Jelikož provozovatel není smluvní stranou kupní smlouvy, kterou mezi sebou prodejce a zákazník uzavřou, neodpovídá za splnění povinností vyplývajících z                               kupní smlouvy, ani z předsmluvních ujednání stran.
         15.4.    Prodejce odpovídá za škody, které porušením povinností uvedených v těchto obchodních podmínkách vzniknou provozovateli nebo třetí osobě (zejm.                                       zákazníkovi).
         15.5.    Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku působení vyšší moci – zejména neodpovídá za zpoždění nebo nesplnění svých povinností z                                   důvodů událostí nebo jiných záležitostí, jež jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu.
         15.6.    Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.
         15.7.    Provozovatel má právo na základě vlastního uvážení určit obsah, vzhled, design, funkčnost a všechny ostatní aspekty marketplace memark.cz, vč. úprav,                                     odstranění nebo omezení či zákazu přístupu k libovolným funkcím. Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění marketplace memark.cz a vytvořených                                   databází je zakázáno.
         15.8.    Produktovou stránku vlastní provozovatel a určuje také její vzhled. Prodejce ovlivňuje její obsah, tzn. produktové texty a fotografie. 
         15.9.    Smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky.
       15.10.    Ustanovení obchodních podmínek, vč. reklamačního řádu, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 
        15.11.    Tyto obchodní podmínky, vč. reklamačního řádu, jsou pro zákazníka závazné od dokončení registrace. 

 

Memark | © 2024

Poski.com Poski.com s.r.o.