• Úvod
  •  » 
  • Reklamační řád

Reklamační řád

Provozovatel:
Merchant market s.r.o.
, IČ: 061 51 434, DIČ: CZ06151434
se sídlem Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277100

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva zákazníka z odpovědnosti za vady.

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro zákazníky a Obchodních podmínek pro prodejce. Registrací a využíváním služeb prodejce nebo zákazník stvrzuje, že si obchodní podmínky a reklamační řád přečetl, pochopil je a je srozuměn s tím, že jsou pro něj závazné.

1.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
       1.1.    Reklamační řád popisuje postup pro uplatnění práv zákazníka z vadného plnění k zboží, které pořídil prostřednictvím marketplace memark.cz.
       1.2.    Práva zákazníka z vadného plnění musí být uplatněna vždy v souladu s tímto reklamačním řádem.
       1.3.    Má-li prodejce, který využívá služeb marketplace memark.cz, vlastní reklamační řád, má tento reklamační řád přednost před vlastním reklamačním řádem.


2.    DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ
       2.1.    PRODEJCE – fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba registrovaná jako prodejce, která nabízí své zboží zákazníkům
                 a.    prodejcem může být i sám provozovatel; podmínky vztahující se na prodejce se užijí i na provozovatele, jedná-li z pozice prodejce
       2.2.    ZÁKAZNÍK – fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba registrovaná jako zákazník, která má zájem o koupi zboží od prodejce
       2.3.    ZBOŽÍ – veškeré hmotné i nehmotné movité věci, které prodejce nabízí
       2.4.    REKLAMACE – uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady 
       2.5.    PŘEPRAVCE – osoba zvolená provozovatelem nebo prodejcem k přepravě objednaného zboží
       2.6.    SPOTŘEBITEL – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s                                     podnikatelem nebo s ním jinak jedná
       2.7.    OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
       2.8.    ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů


3.    JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A ODPOVĚDNOST PRODEJCE
       3.1.    Prodejce odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
                 a.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu                              zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
                 b.    se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
                 c.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
                 d.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
                 e.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
       3.2.    V případě, že zboží při převzetí zákazníkem neodpovídá požadavkům dle čl. 3.1., má zákazník právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k                        povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od                                      smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má                      zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
       3.3.    Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat                                    přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást                            nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
       3.4.    Prodejce neodpovídá zákazníkovi za vady zboží:
                 a.    je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
                 b.    jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
                 c.    vznikla-li vada na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
                 d.    je-li vada způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
                 e.    vznikla-li vada v důsledku vnější události mimo vliv prodejce.


4.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
       4.1.    Práva z vadného plnění musí zákazník uplatnit v souladu s čl. 6 reklamačního řádu.
       4.2.    Je-li zákazník spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, neuvádí-li prodejce záruku delší.
       4.3.    Je-li zákazník podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v době 12 měsíců od převzetí zboží, neuvádí-li prodejce záruku delší.
       4.4.    PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY.
                 a.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
                         i.    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
                        ii.    na odstranění vady opravou věci;
                       iii.    na přiměřenou slevu z kupní ceny;
                       iv.    odstoupit od smlouvy.
                  b.    Zákazník sdělí, jaké právo si zvolil, při uplatnění reklamace prostřednictvím marketplace memark.cz. Provedenou volbu nelze měnit bez souhlasu prodejce.                              Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle odstavce 4.5.
        4.5.    NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY.
                  a.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má prodejce právo:
                          i.    na odstranění vady;
                         ii.    na přiměřenou slevu z kupní ceny.
                   b.    Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodejce dodat to, co chybí, nebo odstranit podle své volby                                        opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.
                   c.    Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo ji odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z prodejní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.                                              Provedenou volbu nemůže zákazník měnit bez souhlasu prodejce.


5.    PŘEVZETÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM A JEHO KONTROLA
       5.1.    Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat zásilku (zejm. její obal) a její obsah před přepravcem a v případě jakýchkoliv závad (poškození, neúplnost                             apod.) toto dopravci sdělit a vyznačit závadu v předávacím protokolu nebo celou zásilku odmítnout převzít. O této skutečnosti je zákazník povinen neprodleně,                       nejpozději do 3 pracovních dnů, uvědomit provozovatele i prodejce prostřednictvím reklamačního formuláře v přehledu objednávek zákazníka.
       5.2.    Nesplní-li zákazník povinnost dle odst. 5.1., smí uplatnit reklamaci, pouze prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.
       5.3.    Vady, které existovaly při převzetí zboží, ale projevily se až později, je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady mohly být při                           vynaložení odborné péče zjištěny.


6.    UPLATNĚNÍ REKLAMACE
       6.1.    Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník prostřednictvím reklamačního formuláře v přehledu objednávek zákazníka na serveru marketplace memark.cz. 
       6.2.    Zákazník vyplní reklamační formulář a přiloží k němu fotografie reklamovaného zboží.
       6.3.    Po obdržení reklamačního formuláře provozovatel zašle zákazníkovi e-mailem potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký                             způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. 


7.    ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ
       7.1.    Pokud prodejce dle přiložených fotek shledá, že je potřeba zboží vrátit zpátky, informuje o tom zákazníka e-mailem. 
       7.2.    Zásilka musí obsahovat reklamované zboží, a to vč. kompletního příslušenství, které bylo zákazníkovi dodáno a dále podepsaný reklamační formulář. Nedodá-li                       zákazník reklamované zboží vč. kompletního příslušenství, bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení prodejní ceny bude cena                                 ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
       7.3.    Adresa, na kterou má zákazník zaslat reklamované zboží, mu bude doručena e-mailem, případně lze adresu pro zaslání reklamovaného zboží najít na stránkách s                   informacemi o prodejci.


8.    VYŘÍZENÍ REKLAMACE
       8.1.    Prodejce musí rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku                     či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
       8.2.    Reklamace musí být (včetně případného odstranění vady) vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
       8.3.    O způsobu vyřízení reklamace jakož i o tom, že je reklamace již vyřízena, je prodejce povinen informovat zákazníka prostřednictvím systému (systém poté                                 automaticky odešle e-mail).


9.    ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ REKLAMACE
       9.1.    Prodejce je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace:
                 a.    Je-li zboží nebo jeho příslušenství znečištěno nebo nesplňuje-li předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení;
                 b.    Je-li zboží chráněno zabezpečením přístupu (zejm. heslem, gestem) a zákazník toto zabezpečení neodstraní a pokud z toho důvodu nebude možné                                            reklamaci vyřídit řádně;


10.    NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ
        10.1.    Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Nárok na úhradu                               nákladů uplatní zákazník přímo u prodejce a provozovatel neodpovídá za jejich vyplacení.
        10.2.    Je-li reklamace zamítnuta jako neoprávněná, hradí náklady reklamace zcela sám.


11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
        11.1.    Zákazník je povinen poskytnout prodejci a provozovateli potřebnou součinnost při vyřízení reklamace. Neposkytne-li zákazník součinnost, prodlužují se lhůty                          uvedené v reklamačním řádu o čas, ve kterém byl zákazník v prodlení s poskytnutím součinnosti.
        11.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu, a to i bez předchozího upozornění.
        11.3.    Smlouva, jejíž součástí je tento reklamační řád, se řídí právem České republiky.
        11.4.    Tento reklamační řád je pro prodejce i zákazníky závazný od dokončení registrace.

 

Memark | © 2024

Poski.com Poski.com s.r.o.